0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه

برنامه فیزیکی بیمارستان 100 تخته

دسته بندی ها : معماری 13 اسفند 1398 طرح نوین 6057 بازدید
بیمارستان 16

در طراحی بیمارستان به دلیل داشتن تجهیرات مخصوص دارای استاندارد و ضوابط یکسان می باشد.

به دلیل داشتن ضوابط و استاندارد یکسان و غیرقابل تغییر ساختمان بیمارستان کاملا عملکردگرا میباشد.

دیاگرام بیمارستان

بیمارستان 01

آزمایشگاه

بیمارستان 01

اتاق نمونه گیری

اتاق میکروب شناسی

قسمت باز آزمایشگاه

سرویس بهداشتی

فایل وسیله پرسنل

اتاق استراحت پرسنل ( خانم و آقا)

اتاق شستشو و آبکشی ( 120-40 متر مربع)

اتاق های عفونت زدایی

اتاق های خنک

اتاق نمونه گیری

هود(ابعاد 0.5*1 متر)

یخچال (ابعاد 0.5*0.5 متر)

دستگاه سانتری فیوژ

قسمت باز آزمایشگاه

کواگولومتری (تست های انعقادی )

دستگاه تشخیص هورمونی مثل :گواتر ، ایدز

سل کانتر:دستگاه گلوبول شماری

دستگاه اتو آنالیز (0.5*0.5*1.70 متر )

اتاق اندازه گیری سدیم و پتاسیم ( خون و ادرار 0.5*0.5*1)

دستگاه استریل خشک (فور )

اتو کلاو : دستگاه استریل با بخار

دستگاه esr : سرعت رسوب گلبول های قرمز

آنژیو گرافی

بیمارستان 01

 

اتاق آنژیو (36 متر مربع)

اتاق فرمان یا اپراتوری (8 متر مربع)

اتاق ریکاوری بیمارستان ( حدودا فضا برای 2 تخت )

برای هر تخت حداقل (32 متر مربع)

استیشن پرستاری (2/5*3)

ظرف ها و سینک مخصوص ضد عفونی  (12 متر مربع)

اتاق تی شویی (6 متر مربع)

رختکن برای خانم ها وآقایان  (16 متر مربع)

آبدار خانه (9 متر مربع)

سرویس بهداشتی (10 متر مربع)

اتاق سر پرستاری (9 متر مربع)

اتاق ضد عفونی کردن دست ها (9 متر مربع)

یک بخش هم برای بستری (ضروری )

بانک خون

بیمارستان 12

 

محل نگهداری فر آورده های خونی ( پلاکت و ……)

( ابعاد  حدود 20 متر مربع )

بخش post ccu

سرویس بهداشتی : برای کادر و بیماران (20 متر مربع)

انبار ملحفه و لباس بیماران ، پتو و ……  (20 متر مربع)

رختکن های پرسنل ( خانم ها و آقایان )

اتاق تی شویی (4 متر مربع)

اتاق نگهداری داروهای مورد نیاز بخش (12 متر مربع)

آبدارخانه (9 متر مربع)

استراحت کادر(36 متر مربع)

بخش یونیت ها ( 5 متر مربع برای هر یونیت )

سردخانه 130 مترمربع

بیمارستان 08

اتاقهاي انبار

اتاق‌ نگهداری اجساد (قفسه های قفل دار 25 متر مربع)

آزمايشگاه

اتاق بستگان (10 مترمربع)

دفتر منشی

اتاق بايگاني پرونده‌ها (12 مترمربع)

كالبدشكافی(15 مترمربع)

سرويس بهداشتی

اتاق بعد از مرگ (15 متر مربع)

متصدی کفن و دفن  (8 مترمربع)

عکاسی

 

رخشويخانه

دفتر متصدی

رختكن كارکنان (16 متر مربع)

سرويس

انبار وسایل (20 مترمربع)

قسمت اطو كش

مرتب كردن لباس

قسمت رخت چروك

سالن لباسشويي (قسمت شستشو با دستگاههاي شستشو)

سالن لباسشويي (قسمت شستشو با دستگاههاي شستشو)

بیمارستان 18

بخش بسته بندی و وزن کشی (15 متر مربع)

اتاق جمع آوری و پرتاب ملحفه (50 متر مربع)

نگهداری مواد شوینده (10 متر مربع)

اتاق خیاطی و دوزندگی (10 متر مربع)

انبار ملحفه (15 متر مربع)

بخش کاری خشک (60 متر مربع)

بخش CCU

بیمارستان 14

 

پیشنهاد مطلب:  معماری داخلی چیست ؟ 0 تا 100 معماری داخلی

استيشن پرستاری : مركزی با ابعاد (3*2/5 متر مربع)

سرويس بهداشتی

اتاق تی (4 متر مربع)

اتاق نگهداری داروهايی مورد نياز بخش (12متر مربع)

انبار لباس و ملحفه (15 متر مربع)

بخش اتاق عمل pase گذاری

بخش يونيت‌ ها ابعاد پيشنهادی (5 متر مربع برای هر یونیت)

استراحت كاركنان برای خانم ها و آقایان (36 متر مربع)

رختكن برای خانم ها و آقایان (16 متر مربع)

ظرف‌شويی (2 متر مربع)

سرويس بهداشتی

کادر 14 مترمربع

بیماران 14 مترمربع

بخش اتاق عمل pase گذاری

اتاق عمل (12 مترمربع)

حمام و سرویس (14مترمربع)

آبدار خانه (6 مترمربع)

اتاق ICU

بیمارستان 04

استيشن پرستاری (3*2/5 متر مربع)

سرويس بهداشتی

رختكن پرسنل برای خانم و آقا (16 متر مربع )

آبدارخانه  (9 مترمربع)

اتاق منشی (7 متر مربع)

اتاق ايزوله برای مريض‌ های عفونی (2 × 5/1متر مربع)

استراحت كادر ( 2 ×5/1متر مربع)

انبار تجهيزات (20 متر مربع)

اتاق شستشو

اتاق گازهاي طبی(6 متر مربع)

اتاق پزشک (3*4 متر مربع)

بخش يونيت با ابعاد تقريبی (3 ×2متر مربع)

اطفاء حريق (1/5*2/5متر)

اتاق عمل برای جراحيی های جزئی (30-25متر مربع)

اتاق مدارك (9 متر مربع)

اتاق مشاور (12 متر مربع)

فضای آزمايشگاهی (9 متر مربع)

اتاق مواد بهداشتی و دارو (12 مترمربع)

ساب استريل (20متر مربع)

تعداد تخت‌ ها بين 6 تا 12 تخت بسته به بزرگی بيمارستان

بخش زنان و بخش مردان

انبار بخش (15 متر مربع)

پاوين پزشكی  خانم ها و آقایان (36 متر مربع)

سرويس بهداشتی

4- استيشن پرستاری (2/5*3 متر مربع)

5- اتاق استراحت خدمه  (8 متر مربع)

6- اتاق استراحت پرسنل برای خانم ها و آقایان (36 متر مربع)

7- اكو

8- حداقل يك اتاق دستيار پزشك و دو اتاق پزشك براي معاينات و درمانهای جزئی (16تا 20 متر مربع)

9- اتاق شستشو

10- اتاقک برق (8 متر مربع)

11- آشپزخانه (15متر مربع)

12-اتاق های بخش (1تخته  15 متر مربع  و به ازای هر تخت 8 متر مربع)

حداقل پهنای اتاق (3/20 )

درب اتاق (1/26 * 2/13 )

اتاق استراحت بيماران اتاقی به مساحت (25-22 متر مربع) جهت ملاقات های عادی بيماران با يكديگر باشد بهتر است.

در هر بخش وجود توالت‌هايی براي كاركنان و ملاقات كنتدگان و معلولين ضروری است.

در صورت امكان هر اتاق دوش و سرويس جداگانه اما وجود سين و توالت استاندارد بيمارستان های امروزی را داشته باشد.

بازتوانی

اتاق مكانيكال

وسيله‌‌های ورزشی و بازتوانی و تخت معاينه

اتقا رختكن (8 متر مربع)

اتاق استراحت پرسنل  و سرويس (36 متر مربع)

كلاس آموزش به بيمار (15 متر مربع)

اتاق EECP

اتاق بايگانی (9 متر مربع)

سرويس بهداشتی و دوش

سوله‌ی ورزشی

آبدارخانه (9 متر مربع)

اتاق پرسنل (36 مترمربع)

كلينيك

بیمارستان 17

 

اكوكارديوگرافي (60 مترمربع)

اتاق پذيرش و آماري (9 متر مربع)

اتاق كارشناسان بيمه (بيشتر از 20متر مربع)

بوفه و غذاخوري براي كاركنان

سرويس

انبار وسايل و پرونده‌ها (12 متر مربع)

اتاق بایگانی

اتاق پزشکان

اتاق تست ورزشی

پیشنهاد مطلب:  اصول و ضوابط طراحی مدرسه

اداری

بیمارستان 19

 

دفتر تدارکات (12 متر مربع)

بایگانی امور مالی( 15 متر مربع)

مدارک پزشکی (15 مترمربع)

در آمد و ترخیص(10متر مربع)

پذیرش (32مترمربع)

خدمات و آمار(9 متر مربع)

مهندسی- پزشکی و مددکاری (12 مترمربع)

رییس حسابداری و حسابداران(80 مترمربع)

داروخاته کلی بیمارستان (100 مترمربع)

سرویس بهداشتی(20 متر مربع)

آبدارخانه(9 مترمربع)

کارشناس امور بیمارستان ها(10 متر مربع)

کارگزینی (9مترمربع)

دبیرخانه(65 مترمربع)

چاپ و تکثیر(9 متر مربع)

دفتر ریاست و دفتر منشی (22 متر مربع)

رادیولوژی

بیمارستان 05

پذیرش بیمار (20- 30 مترمربع)

اتاق رادیوگرافی (36 متر مربع)

اتاق رختکن (36 متر مربع)

اتاق فرمان یا اکسپوز(8 مترمربع)

آبدارخانه (9مترمربع)

تاریکخانه (12 متر مربع)

اتاق استراحت پرسنل (20 مترمربع)

سرویس بهداشتی (5 متر مربع)

سالن انتظار بیماران(20 متر مربع)

انبار(15 متر مربع)

وجود یک در به عرض 25 متر یا بزرگتر برای عبور تخت ضروری است.

اورژانس

بیمارستان 12

فوریت

اتاق پزشک (7 الی 9 متر مربع)

استیشن پرستاری  (2.5 متر *3 متر)

فضایی برای تخت ها

محوطه تخت ها به ازای هر تخت(5 متر مربع)

اتاق پذیرش و ترخیص(12 متر مربع)

cpr احیاء قلبی ، ریوی ، شوک ، تنفس و …

اتاق استراحت پرسنل برای خانم ها و آقایان (36 متر مربع)

اتاق مطالعه اضطراری شامل تخت جراحی ، کمد ، سینک  (20 متر * 25 متر)

آبدارخانه (9 متر مربع)

سرویس بهداشتی برای بیماران (10 متر مربع)  و برای پرسنل  (10 متر مربع)

اتاق برای بایگانی (9 متر مربع)

بستری

پاویون  خانم ها  (8 متر مربع) آقایان(8 مترمربع)

انبار برای ملحفه و لباس بیماران(15 متر مربع)

استیشن پرستاری (2.5 متر * 3 متر)

سرویس بهداشتی پرسنل (20 متر مربع)  بخش  (10 متر مربع)

انبار دارویی (20 متر مربع)

بخش تخت هاهر تخت با مانیتور و دستگاه اکسیژن(5 متر مربع)

اتاق عمل بیمارستان

بیمارستان 32

 

اتاق عمل حداقل (36 متر مربع)

اتاق دست شستن (9 متر مربع)

اتاق وسایل استریل (10 متر مربع)

اتاق دست شستن و لباس در آوردن بعد از عمل (9 متر مربع)

محل وسایل استفاده شده (9 متر مربع)

محل آماده کردن بیمار (18 متر مربع)

تخت عوض کردنبعد از عمل (18 متر مربع)

رختکن – دوش – توالت ها (14 متر مربع)

پرستار و پذیرش بیمار (32 متر مربع)

پارکینگ تخت تمیز و کثیف (20 متر مربع)

ریکاوری برای 5 تخت (32 متر مربع)

اتاق عمل بزرگ (49 متر مربع)

محل شستشوی قبل از عمل (10 متر مربع)

محل وسایل استریل روز (10 متر مربع)

محل شستن بعد از عمل (10 متر مربع)

محل نگه داری وسایل کثیف (10 متر مربع)

اتاق دستگاه چونگ کننده بدن (18 متر مربع)

اتاق آماده کردن بیمار (18 متر مربع)

اتاق پرسنل بخش جراحی (28 متر مربع)

اتاق دفتر بخش (22 متر مربع)

آبدار خانه بخش (9 متر مربع)

اتاق مطالعه و جلسه بخش جراحی (12 متر مربع)

اتاق وسایل ضد عفونی بخش (12 متر مربع)

محل وسایل استریلازیسیون جراحی (40 متر مربع)

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در ما

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  1. امنه گفته :
    18:59 1400/11/26

    کارتون درسته خیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه :
Open chat
من میتونم کمکتون کنم؟
0